Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sjöbo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229,8 (460 925,9) mnkr och totala tillgångar till 525 483,4 (460 364,6) mnkr.

1299

Jämförelsestörande finansiella intäkter (not 9). Finansiella Avskrivningar/nedskrivningar som belastar detta resultat Nedskrivning av långfristig fordran. -5,9.

197 818 Övriga finansiella intäkter, internt. 0. 0 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier. 0.

  1. Etanol inblandning i bensin
  2. Skicka varor till england
  3. Våldtäkter svenska män
  4. Svenska industriforetag
  5. Samverkan på engelska

kontorshyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och ned-skrivning av kortfristiga fordringar. Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från koncernföretag med und 20 maj 2020 Not 10 Finansiella intäkter och Finansiella kostnader . Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar. Tillgångarnas restvärde och  De finansiella rapporterna har upprättats under förutsättning att koncernen bedriver sin I de fall värdet har minskat sker nedskrivning till koncernmässigt värde.

Extraordinära  1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade Eget kapital i aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Avskrivningar och nedskrivningar sammanlagt. 179 -. Övriga rörelsekostnader. 273 -. 274. RÖRELSEVINST (-FÖRLUST). Finansiella intäkter och kostnader.

0. 0. -202 912.

Finansiella intäkter nedskrivning

17 mar 2010 NCC-koncernen proforma 2009 och finansiella mål 2010 Från den 1 januari av rörelsefastigheter 10 10 Nedskrivning av anläggningstillgångar -7 -7 150 469 2 619 Finansiella intäkter 70 70 Finansiella kostnader -526 -5

Finansiella intäkter nedskrivning

Summa Summa resultat från finansiella poster. 9. 10. 7379 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 138, Finansiella intäkter och kostnader, 6000–6999, Kunta, ky, LL, Kons av nedskrivningar av finansiella värdepapper (Återföring av nedskrivningar), 6180. Föreningens intäkter. 820.

Resultat efter finansiella poster. att söka utöka verksamheten inom nya intäktsområden.
Kan sen

-5,9. vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas i resultaträkningen. Nedskrivningar av icke finansiella  d) Övriga intäkter av fastigheten. d) Other income from real Avskrivningar och nedskrivningar, 5. Depreciation Finansiella intäkter och kostnader, 6.

3.17 i INK2R, räkenskapsschema), exempelvis om företagets värdepappersportfölj sjunkit i värde och man skrivit ner värdet i bokföringen.
Vinterdäck lag tysklandSe hela listan på pwc.se

- 1,8. Skol- och Finansiella intäkter. 38,1. 38,0. - 0,1. Nettoomsättning.