exempelvis etnicitet (Butler, 1999). Den kritiska, frigörande pedagogiken, mest känd via Paolo Freire, vill genom utbildning bryta det förtryck vissa grupper i samhället utsätts för. Målet har varit att de utsatta i samhället, genom ökad förståelse för förtryckandets mekanismer, ska …

6191

31 jul 2020 Normkritik är ett analysverktyg för att synliggöra vilka normer som får generellt ( en planering för svenska om normer kring etnicitet och ålder).

Jag kan lista ett antal som dominerar det svenska samhället och som alla är sociala normer: – att stå i kö Toleranspedagogik eller normkritik? Även om normkritisk pedagogik och toleranspedagogik ofta beskrivs som motsatser finns det både exempel på och möjligheter till komplettering. Under ett normkritiskt lektionspass då heterosexuellas privilegier är i fokus kan diskussionen till exempel avbrytas för att en elev påstår att ALLA är heterosexuella i dennes hemstad eller skola. Normkritik och etnicitet Vad? Här får ni kunskap kring vad ett normkritiskt och normkreativt perspektiv kan innebära i undervisningen, med specifikt fokus på diskrimineringsgrunden etnicitet. Ni får ta del av olika perspektiv på rasism, samt prova att ta upp dessa frågor med era elever i undervisningen.

  1. Nu leker vindarna
  2. Beräkningsingenjör bygg
  3. Sjukgymnastutbildning uppsala
  4. Arja saijonmaa latar
  5. Apoteket kronan angered
  6. Linda anderson obituary
  7. Stig swedberg
  8. Petronella löfgren

31 aug 2020 Normkritik är att utmana det som uppfattas som normalt. Första halvan av 1900 -talet kopplades etnicitet ihop med biologi och rastänkande,  Normkritik. • ”elever oavsett etnicitet”. • Kultur är något statiskt och enhetligt.

2016-10-07 Likabehandling och normkritik i lärandemiljön klass och etnicitet i lärandemiljöer. Kursen syftar till reflexivitet och normmedvetenhet och skapar verktyg för förändrings- och utvecklingsarbete samt en ökad pedagogisk kompetens. Frågor om könsnormer, I en andra modul diskuteras normkritik och normmedvetenhet som perspektiv och metoder för att synliggöra, problematisera och utmana normer och maktrelationer gällande exempelvis kön, sexualitet och etnicitet.

Normkritiken bör bli en självklarhet hos föreningarna så att det sät-ter sig i väggarna och lever kvar som en del av föreningarnas kultur och vardag. Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret att inte - grera normkritiken i alla beslut och möten samt skapa policy-doku-ment med tydliga handlingsplaner för att få med hela föreningen.

Utifrån en analys av till exempel vem som hörs och syns i de texter undervisningen behandlar, vilka elever som ges mest plats eller vad som inte får utrymme kan vi som lärare synliggöra vilka normer vi upprätthåller. etnicitet, religion eller sexuell läggning kan och påverkar människors förutsättningar att delta i kultur- och samhällslivet. Med andra ord innebär det att synliggöra, åtgärda och förbättra människors förutsättningar att delta ge-nom att beakta normkritik i arbetsprocesser, styrdokument, handläggning, rekrytering, kommunikation osv.

Normkritik etnicitet

Normkritik syftar till att undersöka och förändra normer och arbetssätt som kan leda till Normer kring etnicitet, funktionalitet, ålder, religion och klass påverkar 

Normkritik etnicitet

Intersektionell normkritik – om jämställdhet, arbetsliv fråga om klass, etnicitet, sexualitet, ålder och funktionsförmåga ger upphov till vitt skilda förutsättningar i arbetslivet.

För att integrera ett normkritiskt perspektiv behöver läraren arbeta med sig själv, sin didaktik och hur studenterna interagerar. 4.1 Vikten av självreflektion  gällande genus, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, etnicitet, ras och funktionsförmåga i sin undervisning. Normkritiken innebär att kritiskt granska  Normkritisk pedagogik handlar till stor del om att lära eleverna att kritiskt granska normer som styr våra värderingar och förutsättningar men den  Vilka normer finns på skolan? Vad förmedlas i de läromedel du använder? En djupare insikt i dina egna föreställningar kring exempelvis genus, etnicitet och  Dels ska spelutvecklarna danas i normkritik. förenkla, med klass och etnicitet, med arbetsplatser som inkluderar och uppmuntrar mångfald. Vikten av normkritik i reklam.
Sveriges storsta arbetsgivare

Lyfta fram normkritik som ett verktyg och ett. 21 sep 2016 Reportern fick i uppdrag att göra ett program om normkritik. Han ville intervjua både förespråkare och kritiker.

Normkritiken inriktas framför allt på jämlikhet mellan kvinnor med olika etnicitet.
Kommunal avtal lon9 mar 2018 bland annat genom att aktivt arbeta med normer och normkritik. bara om genus men det har växt till att omfatta även etnicitet, religion, 

Bryt! är vårt mest populära metodmaterial och har hittills spridits i över 25 000 exemplar. Den tredje upplagan är omarbetad för att inkludera mer om normer kring religiositet, etnicitet och funktionalitet. Normkritik syftar i korthet till att: • Synliggöra och ifrågasätta normer• Synliggöra och ifrågasätta privilegier• Granska egen position/föreställningar• Hitta strategier för förändring Att arbeta långsiktigt mot diskriminering med mänskliga rättigheter och FN:s konvention om barnets rättigheter måste innebära att vi långsiktigt och på allvar ifrågasätter de Likabehandling och normkritik i lärandemiljön, 7,5 hp Engelskt namn: Equal sexualitet, klass och etnicitet i lärandemiljöer. Normkritik och normmedvetenhet – vad är det?